Polityka Prywatności i Cookies

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie stanowi ona źródła obowiązków dla klientów Administratora.

Polityka zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Agnieszka Nortey, Działkowa 11 lok. 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Wielkopolskie, Polska, NIP: 788-139-10-26 oraz ewentualnie inne podmioty, które mogą przetwarzać dane osobowe zbierane w ramach strony www.agnieszkanortey.pl .

 1. Administratorem danych osobowych:
 1. a)zbieranych za pośrednictwem strony  agnieszkanortey.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z klientem;
 2. b) uzyskanych w oparciu o aktywność klienta w Internecie;

jest Agnieszka Nortey, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), ul. Działkowa 11, NIP 7881391026, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedającym.

 

 1. Dane osobowe klientów serwisu internetowego www.agnieszkanortey.pl, w tym prowadzonego w jego ramach sklepu internetowego („Klienci”/ „Klient”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „danymi osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 •  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 •  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (Twoje dane przetwarzamy np. w celu składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, realizacji zamówienia, wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Klienta wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie, zarządzania zgodami w sklepie internetowym);
 •  przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji usługi Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania reklam, ofert, czy promocji, dot. produktów, usług Administratora oraz innych informacji w sposób dostosowywany do zainteresowań Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji usługi Newslettera;
 •  dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
 •  wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;
 •  udzielanie odpowiedzi na wiadomości Klientów.
 1. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów:
 2. a)dane osobowe podane w formularzu przy składaniu zamówienia (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres – ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu internetowego;
 3. b)Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 4. c)Dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
 5. d)inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem strony agnieszkanortey.pl z wykorzystaniem technologii cookies.
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych usług, dokonania zakupów, np. do złożenia przez Klienta zamówienia, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub zapisania się do newslettera. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży, skorzystania z usług Administratora wskazany jest przed zawarciem umowy sprzedaży, przed zamówieniem usługi newsletter albo innych usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 1. Odnośnie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które są przetwarzane i celu przetwarzania. I tak:
 2. a)dane osobowe osób odwiedzających sklep internetowy  przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
 3. b)dane osobowe osób, które korzystają ze sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;
 4. c)w niektórych przypadkach przetwarzania pewnych danych osobowych wymagane jest dla celów podatkowych i rachunkowych.
 5. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on stronę internetową www. agnieszkanortey.pl. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Powyższe działania często są wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne.

 

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do przetwarzania innym podmiotom. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Przede wszystkim w ograniczonym zakresie są to partnerzy Administratora którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę www. agnieszkanortey.pl (np. wspierają sklep internetowy w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w sklepie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie itp., świadczą usługi doradcze (w tym prawne).

 

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 1. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

1)           wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

2)            przenoszenia danych osobowych, które przekazał Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

3)            dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

4)            sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

5)            cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

6)            wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z usług, ze sklepu internetowego, newslettera, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z cookies, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym jednak przypadku:

 1. a)dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 2. b)dane osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia albo w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 1. Administrator posiada możliwość (techniczną) komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością są przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody.
 1. Pliki „cookies”:

 

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej wykorzystywane są w celach statystycznych oraz pozwalają użytkownikom na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z serwisu. Pliki cookies umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.

Czym są pliki cookies

Cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

W naszym serwisie korzystamy z plików cookies z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się zarówno do typowych plików cookies, jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.

W ramach serwisu stosowane są pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu), służące do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.).

Podstawa prawna stosowania plików cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o użytkownikach. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing.

Sposób zarządzania plikami cookies przez użytkowników

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień albo cofnięcia zgody można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji Pomoc w menu używanej przeglądarki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisów www. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

Okres przechowywania plików „cookies” przez Administratora

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas przechowywania danych osobowych wskazany powyżej w niniejszej Polityce.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe użytkownika niebędącego Klientem będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez dwa lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Pewne dane osobowe mogą być przechowywane dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

     
     
     
     
 1. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zapytania.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych elektronicznie:

 1. a)Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. b)Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.
 3. c)Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności sklepu internetowego.
 4. d)Zarejestrowanie do sklepu jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 1. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona w następujących przypadkach:
 2. a)zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną praw konsumentów, które wpływają na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki użytkownika/klienta;
 3. b)rozwoju funkcjonalności serwisu internetowego www. agnieszkanortey.pl, w tym wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

O zmianie Administrator poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www. agnieszkanortey.pl, podając jednocześnie datę od której zmieniona Polityka będzie obowiązywać.

19. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.